Dotacje

Nazwa beneficjenta: Depositec Venture Sp. z o.o.
Tytuł projektu: Usługa opracowania prototypu systemu zarządzania elektrozamkami urządzeń depozytowych umożliwiającego korzystanie z sieci inteligentnych skrzynek pocztowych przez osoby starsze.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Cel projektu: Celem projektu jest pozyskanie przez Wnioskodawcę niezbędnej wiedzy dla potrzeb opracowania nowego produktu – systemu zarządzania elektrozamkami urządzeń depozytowych umożliwiającego korzystanie z sieci inteligentnych skrzynek pocztowych przez osoby starsze.
Wartość projektu: 246 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 170 000,00 zł

Nazwa beneficjenta: Depositec Venture Sp. z o.o.
Tytuł projektu: Poszerzenie oferty spółki Depositec Vostoc poprzez opracowanie projektu wzorniczego i prototypu samoobsługowego, modułowego automatu do przechowywania depozytów (depozytomatu).
Cel projektu: Wdrożenie do oferty nowego rodzaju depozytomatu tj. urządzenia modułowego z funkcją konfigurowania i rekonfigurowania.
Planowane efekty: Umocnienie pozycji w branża samoobsługowych automatów do obsługi umieszczonych w nich depozytomatów.
Wartość projektu: 587 817,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 393 125,00 zł